Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


За 2014 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

  1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Зорін В.В. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Технічна електродинаміка. – 2014. – №3. – С.70-75.
  2. Гомельський Д.К., Буйний Р.О., Квицинський А.О. Кластеризація структур розподільних електричних мереж напругою 10 кВ // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №4. – С.34-37.
  3. Зорин В.В., Буйный Р.А., Перепеченый В.А. Выбор и расчет экономичной системы электроснабжения города многоэтажной застройки // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – №7(125). – C.16-23.
  4. Скоробогатова В.И., Кулик Б.И. Оценивание электрических нагру­зок по допустимому нагреву в действующих электрических систе­мах с учетом реактивной составляющей // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 92. – С. 3-6.
2. Опублікували наукові статі у журналах, що входять у міжнародні наукометричних базах даних:
  1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Зорін В.В. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Технічна електродинаміка. – 2014. – №3. – С.70-75. (включено у міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST)
  2. Скоробогатова В.И., Кулик Б.И. Особенности режима работы действующих электрических сетей с учетом реактивной составляющей мощности / // Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 4. – С. 163-167. (включено у міжнародну базу даних ELIBRARY)
  3. Діхтярук І.В., Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих ро’зєднувачів в розподільних мережах напругою 10кВ. // Технічна електродинаміка. ‒ 2014. ‒ №4. ‒ С.53-54. (включено у міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST)
3. Опублікували тези конференцій
  1. Діхтярук І.В. Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз’єднувачів у розподільних мережах напругою 10 кВ / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 1623-24 квітня 2014 р.) : тези доповідей. Технічні та економічні науки. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2014. – С. 153-156. Режим доступу: http://stu.cn.ua/media/files/conference/zbirnik14.pdf
4. Винахідницька робота

Спосіб формування динамічного енергоострову: патент на корисну модель Пат. 89884 Україна: МПК H 02 H 5/00 / В.В. Козирський, В.М. Бодунов, О.В. Гай, В.А. Костюк, А.В. Петренко ; власник патенту Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № 2012 11406; заявл. 03.10.2012; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 4 с.

5. Взяли участь у конференціях:
  1. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі», м. Чернігів, 23-24 квітня 2014 року.

  2. ХIІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехнІки-2014», м. Київ, 2-6 червня 2014 року.

6. Взяли участь у виставках, конкурсах, олімпіадах:

Команда ЧНТУ в складі: Халіман Л.П. (група ММ-091), Ятченка Є.М. (група ЕМ-101) та Тура Г.М. (група КІ-121) (керівник - к.т.н., ст. викладач кафедри електричних систем і мереж Красножон А.В.) зайняла II місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки", яка проходила на кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ" 19-21 травня 2014 р.